Статут

Услови и начин учлањивања у престанка чланства
Члан 5.

Члан удружења се постаје:

По препоруци једног члана, конкурисањем и отворени позив за чланство и писменом молбом потенцијалног члана Управном одбору за пријем у чланство. Члан удружења може бити свако лице које прихвата циљеве удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење (приступницу) у Управном одбору удружења.Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланствно доноси Управни одбор, и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве и скупштину. Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника. Чланствно у удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштивања одредаба овог статута или нарушавања угледа удружења, као и злоупотребе службеног положаја. Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора. Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у удружењу.

Права обавезе и одговорност чланства
Члан 7.

Члан удружења има право да:

  1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева удружења;
  2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа удружења;
  3. бира и буде биран у органе удружења;
  4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима удружења.

Члан је дужан да:

  1. активно доприноси остваривању циљева удружења;
  2. учествује, у складу са интересовањем, у активностима удужења;
  3. плаћа чланарину;
  4. обавља друге послове које му повери управни одбор или скупштина.
  5. Лице које је постало члан а у колико не измири чланарину дуже од годину дана, или није активно две године, а жели да остане у удружењу, остаје члан али губи право да учествује у одлучивању на скупштини. Такав члан губи статус равноправног члана, његов статус даље гласи делимично активан члан осим ако Управни одбор одлучи другачије.